Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Ahmat ry.
Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Oulun kaupunki Pohjois-Pohjanmaan maa-kunnassa. Yhdistys on perustettu elokuun 10. päivänä 1956 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran rekisterinumero on 70103. Seura kuuluu Suomen Jääkiekkoliitto ry:hyn. Seuran kieli on suomi.

2§ Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§ Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 • tarjoamalla jäsenilleen:
  - kilpailutoimintaa,
  - koulutustoimintaa,
  - valmennus- ja harjoitustoimintaa,
  - nuorisotoimintaa,
  - tiedotus- ja suhdetoimintaa,
  - valistus- ja kasvatustoimintaa,
  - kuntoliikuntaa, sekä
  - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia,
 • kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomion sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen, tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen, harjoittamalla julkaisutoimintaa,
 • ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,
 • hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4§ Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenmaksu on vuotuinen kausittainen 1.5.–31.4. tai ainaisjäsenmaksu.

Perhejäseniksi voidaan hyväksyä sellaiset henkilöt, jotka kuuluvat samaan ruokakuntaan, siis vanhemmat ja kaikki lapset ikään katsomatta, jolloin he suorittavat vuotuisen perhejäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen, eikä hänellä ole jäsenmaksuvelvoitetta.


Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen ja hän on vapaa jäsenmaksuvelvoitteesta. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.


Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa. Kannattavat jäsenet suorittavat vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Jäsen joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.

6§ Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksunsa,
- toimii seuran sääntöjen vastaisesti,
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti,
- toimii seuran tai liittojen, joihin se kuuluu, tarkoitusperien vastaisesti.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen saamisesta, tätä päivää lukuun ottamatta. Jäsenellä, joka tulee erotetuksi, ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7§ Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen, sekä perhe- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous.
Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on maksanut jäsenmaksunsa 25 vuoden ajan tai kertakaikkisena korvauksena 10 vuoden jäsenmaksun, taikka tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

8§ Seuran hallintoa johtaa seuran jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-9 jäsentä ja 4-9 varajäsentä. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajana tai rahaston-hoitajana ei saa toimia henkilö joka toimii joukkueessa joukkueenjohtajana tai rahaston-hoitajana/ Henkilö jolla on tilioikeudet seuran hallinnon tilille ei ole oikeutettu toimimaan joukkueen tilioikeuden oikeuttavaan tehtävään. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) muista hallituksen jäsenistä on kokouksessa mukana. Hallituksen kutsuu tarvittaessa kokoon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja on se myös kutsuttava kokoon, jos vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä niin vaatii. Mikäli joku jäsen kesken toimikauttaan estyy pysyvästi hoitamasta tehtäväänsä, valitsee seuran kokous hänen sijaansa toisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

9§ Hallituksella on oikeus hankkia ja luovuttaa seuran niin irtainta kuin kiinteätäkin omaisuutta, ilman että siitä tarvitsee kokouksessa erikseen päättää. Kuitenkin tulee toimien olla seuran edun mukaisia. Haukiputaan Jäähalli Oy:n osakkeiden kauppa tulee vahvistaa seuran kokouksessa.

10§ Seuran vuosikokoukset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu kokoon hallitus seuran nettisivuilla julkaistavalla ilmoituksella vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen niiden pitämistä. Muut tiedonannot jäsenille ja jaostoille toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla.

11§ Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä. Seuran hallitus voi nimetä myös määrätylle henkilölle nimenkirjoitusoikeuden, mikäli katsoo niin tarpeelliseksi. Seuran tili- ja toimintavuosi on ensimmäisestä (1.) päivästä toukokuuta viimeiseen (30.) päivään huhtikuuta. Tilikirjat on toimitettava tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan on luovutettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta, joka on pidettävä syyskuun aikana. Vuosikokous pidetään viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

12§ Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös äänenlaskijoina.

– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Esitetään seuran toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastajalausuntoineen, sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.
– Määrätään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksu, sekä vuotuisen ja kertakaikkisen kannattaja- sekä perhejäsenmaksujen suuruudet.
– Päätetään urheilulajeista ja liitoista joihin seura mahdollisesti liittyy.
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.
– Valitaan hallituksen muut jäsenet vuodeksi kerrallaan.
– Valitaan hallituksen jäsenten varajäsenet. Varajäsenellä on varsinaisen jäsenen estyessä äänioikeus.
– Valitaan jaostot ja toimikunnat jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa ja niille puheenjohtajat.
– Valitaan tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja vuodeksi kerrallaan.
– Vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimikautta varten laatimat toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
– Käsitellään hallituksen tai yksityisten jäsenten esittämät asiat.
– Kokouksen päättäminen.

13§ Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutos- tai lisäysehdotuksia, sekä seuran purkamista, ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Kaikki vaalit toimitetaan yhdenkin jäsenen sitä vaatiessa suljetuin lipuin, muuten äänestys on avoin.

Kokouksessa on kullakin ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, sekä jäsenmaksunsa suorittaneella kannattavalla henkilöjäsenellä ja varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni. Äänioikeutettuja ovat kaikki viisitoista (15) vuotta täyttäneet edellä mainittuihin jäsenryhmiin kuuluvat seuran jäsenet. Valtakirjalla ei saa äänestää seuran kokouksissa.


14§ Seura kokoontuu paitsi vuosikokouksessa, myös ylimääräiseen kokoukseen milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tahi yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.


15§ Seuran kaikki kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.


16§ Seuran kokouksen tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole toisin sovittu.


17§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdessä (1) seuran kokouksessa, jos siihen kutsuttaessa on muutosehdotuksesta mainittu ja kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä muutosehdotusta kannattaa.


18§ Päätös seuran purkamisesta tehdään yhdessä (1) seuran kokouksessa ja se on pätevä mikäli kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa.
Kokouskutsussa tulee mainita seuran purkamisesta.


19§ Jos seura päätetään purkaa, päättää edellisessä pykälässä mainittu kokous, miten seuran varat on käytettävä seuran tarkoituksen edistämiseen, seuran tultua puretuksi.


20§ Niissä kohdin, mistä näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu noudatetaan soveltuvin osin niiden liittojen sääntöjä, joihin seura kuuluu.


21§ Muuten noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

Nämä säännöt on hyväksytty AHMAT ry:n kokouksissa 28.8.1990 ja 23.10.1990. Sääntöjä on muutettu AHMAT ry:n ylimääräisessä kokouksessa 6.2.2013, Ahmat ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 24.1.2017 ja Ahmat ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 16.11.2017. Muutettu Ahmat ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 8.10.2018.


   
Lisää uutisia
Haukiputaan Ahmat
«  Huhtikuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 
Kategoriat